(Gewijzigd op 26 januari 2000).                                                                        

 

 

                                                                                                                

Personeelsvereniging                                                                                 

W.    S.    O.    V.                                                                                     

                                                                                                                

                                                                                                                

Huishoudelijk reglement van de autohobbyclub "KIJK­DUIN"         

 

Artikel 1.

De autohobbyclub is opgericht op 21 augustus 1972 en draagt de naam autohobbyclub "Kijkduin". (afgekort: A.H.C.)

Volledige adres:     Postbus 534

                             1780 AM  DEN HELDER.

 

Artikel 2.

a. De autohobbyclub "Kijkduin" is een onderafdeling van de Willemsoord- Sport- en Ontspanning Vereniging (afgekort: W.S.O.V.) Den Helder en is toegankelijk voor leden, beschreven in de statuten en het huishoudelijk reglement van de W.S.O.V., onder onderwerp: "Leden en donateurs", artikel 6.

     Volledige adres:      W.S.O.V

                                    Postbus 21

                                    1780 AA  DEN HELDER.

b. De autohobbyclub is een vereniging van mensen  met gelijke interesses, nl het instandhouden, onderhouden en repareren van motoren en mechanisch voortbewogen voertuigen.

 

Artikel 3.

Het doel van de autohobbyclub is de leden in staat te stellen, een ieder op zijn/haar eigen wijze maar wel door zelfwerkzaamheid, hun hobby uit te oefenen.

 

Artikel 4.

Het lidmaatschap van de autohobbyclub wordt aangegaan voor ten minste één verenigingsjaar en vervolgens stilzwijgend verlengd, telkens voor één jaar, tot dit wordt opgezegd.

Deze opzegging dient tenminste vier weken voor het verstrijken van het kalenderjaar schriftelijk te geschieden.

Het verenigingsjaar loopt gelijk met het kalenderjaar.

 

Artikel 5.

Voor het lidmaatschap van de autohobbyclub wordt een contributie geheven, welke jaarlijks op voorstel van het bestuur van de autohobbyclub, in de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld. Zonodig in overleg met het bestuur van de W.S.O.V.

De leden dienen tevens lid te zijn c.q. te worden van de W.S.O.V.  De contributie hiervoor wordt afzonderlijk door de W.S.O.V. geregeld.

De betaling van de contributie geschiedt per, aan de leden toegezonden, overschrijvings / stortingskaart.

De contributie dient per verenigingsjaar, bij vooruitbetaling, te worden voldaan.

Aanmeldingen in de maanden november en december, worden geacht lid te zijn tot het eind van het aankomend verenigingsjaar. Er zal geen reduktie plaats vinden, wanneer men zich in de loop van het verenigingsjaar als lid aanmeldt.

 

Artikel 6.

De begroting van de A.H.C. zal op het eind van het verenigingsjaar worden voorgelegd aan het bestuur van de W.S.O.V.

 

Artikel 7.

Het bestuur van de A.H.C. bestaat uit tenminste vijf verenigingsleden, die tevens het stemrecht hebben bij de W.S.O.V.

Het dagelijks bestuur van de A.H.C. bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

De voorzitter wordt in functie gekozen. De overige bestuursleden verdelen de functies onderling.

Het bestuur van de A.H.C. is verantwoording schuldig aan het bestuur van de W.S.O.V.

 

Artikel 8.

De voorzitter van de A.H.C. onderhoudt o.a. het contact met de leden van de A.H.C. v.w.b. sugges­ties en opmerkingen.

De secretaris houdt de correspondentie bij en beheert het leden-register. Hij geeft de mutaties zo spoedig mogelijk door aan de secretaris van de W.S.O.V.

De penningmeester beheert de gelden van de A.H.C. en draagt zorg voor de inning van de contri­butie.

Het bestuur van de A.H.C. draagt zorg voor voldoende en voor hun taak berekend toezicht in de hobbyruimte van de A.H.C.. Zij is, behalve voor de inrichting van de hobbyruimte, ook verantwoordelijk voor het beheer van materialen, gereedschappen, sleutels, e.d..

 

Artikel 9.

De penningmeester A.H.C. heeft een machtiging van de penningmeester W.S.O.V. om een rekening te openen bij een bank en/of bij de Postbank, op naam van de autohobbyclub "Kijkduin" om de eigen financiën te beheren.

 

Artikel 10.

De penningmeester van de A.H.C. zal eenmaal per verenigingsjaar, bij voorkeur op de algemene ledenvergadering, verantwoording afleggen over het financieel beleid aan het bestuur van de W.S.O.V., of indien daar reden voor is, een tussentijdse opgave doen.

 

Artikel 11.

Tenminste eenmaal per jaar belegt het bestuur van de A.H.C. een algemene ledenvergadering, waarin zij verantwoording aflegt van haar beleid. Uit deze vergadering wordt een kascontrolecommissie gekozen van twee personen, waarvan elk jaar één lid aftreedt. 

 

Artikel 12.

Het bestuur van de A.H.C. is verplicht tenminste twee bestuursleden af te vaardigen naar de algemene ledenvergadering van de W.S.O.V.

De secretaris van de A.H.C. dient, tenminste 14 dagen voor het houden van de algemene ledenvergadering van de W.S.O.V., een jaarverslag van de A.H.C. bij het secretariaat van de W.S.O.V. in.

De penningmeester van de A.H.C. dient, tenminste 14 dagen voor het houden van de algemene ledenvergadering van de W.S.O.V., een financieel overzicht en een begroting bij het secretari­aat van de W.S.O.V. in.

 

Artikel 13.

a.   De leden van de A.H.C. kunnen van alle ter beschikking gestelde faciliteiten gebruik maken.

Hierbij wordt, voor wat betreft het beheer en het gebruik van de materialen en hobbyruimte-gereedschappen, de nadruk gelegd op eerlijkheid en netheid.

b. Op ieder lid rust de verplichting om na gebruik van de hobbyruimte, de bruggen en gereedschappen, schoon achter te laten.

c. De geleende gereedschappen dienen schoon teruggelegd of ingeleverd te worden. Defecten, ontstaan tijdens gebruik, dienen direct te worden doorgegeven aan de dienstdoende toezichthouder.

d. Voor het lenen van de aanhangwagen dient een “Huurcontract voor aanhangwagen” te worden ingevuld en ondertekend. De voorwaarden in dit huurcontract dienen te worden nageleefd.

 

Artikel 14.

De leden zijn gehouden, voor zolang zij op het terrein van de hobbyclub aanwezig zijn, de aanwijzingen van de verantwoordelijke toezichthouder(s) op te volgen.

 

rtikel 15.

a. Leden hebben met hun voertuig slechts toegang  tot de hobbyruimte indien het kenteken van dat voertuig geregistreerd staat op de naam  van het betreffende lid.

b. Per lid wordt per auto/motor, welke op de naam van dat lid staat geregistreerd, contributie geheven.

    Voor elke auto/motor wordt een contributie geheven, welke gelijk is aan de jaarcontributie van de  vereniging.

c. Mutaties dienen direct aan de secretaris van de vereniging of aan het dienstdoende toezicht  te worden gemeld.

d. Zowel bij het betreden als bij het verlaten van de hobbyruimte dient elke bezoeker, lid of geen lid,  zich te melden bij de dienstdoende toezichthouder.

e.     Voertuigen welke, voorzien of onvoorzien, een of meer dagen in de hobbyruimte moeten blijven staan, kunnen dat slechts na overleg met - en  verkregen toestemming van de dienstdoende toezichthouder.

f.      Indien een lid besluit t.b.v. het olieverversen geen gebruik te maken van de olie, welke de A.H.C. te koop aanbiedt, moet het betreffende lid een bedrag van fl. 2,50 aan de dienstdoende toezichthouder betalen als bijdrage in de kosten van het verantwoord afvoeren van de afgewerkte olie.

 

Artikel 16.

De aanschaf van gereedschap en/of onderdelen bij een groothandel, op naam van de autohobbyclub "Kijkduin", is uitsluitend mogelijk per A.H.C -bestelbon die is ondertekend door de toezicht­houder van de autohobbyclub "Kijkduin".

 

Artikel 17.

Het is de leden van de A.H.C. niet toegestaan:

a. Andere werkzaamheden uit te voeren dan die, welke zij zelf volledig kunnen overzien en waarvan zij zich in staat achten deze zelfstandig uit te kunnen voeren.

b. Tegen betaling werkzaamheden uit te voeren aan een ander dan het eigen voertuig.

c. Tegen betaling werkzaamheden uit te laten voeren aan het eigen voertuig.

d. Enige vorm van commercie te bedrijven.

e. De leden zijn gehouden :

    Met grote regelmaat  de werkzaamheden aan het betreffende voertuig uit te voeren.

    Een  richtlijn hierbij is dat er minimaal wekelijks werkzaamheden plaats dienen te vinden.

    De A.H.C. mag onder geen voorwaarde als stalling worden gebruikt.

    Een voertuig waaraan langer dan  4 weken geen werkzaamheden zijn verricht, wordt geacht te zijn gestald.

Overtreding van dit artikel leidt onherroepelijk tot royement bij de vereniging, waarbij het betreffende voertuig op kosten van de eigenaar uit de hobbyruimte zal worden verwijderd.

    Uitzonderingen op dit artikel kunnen slechts plaats hebben na overleg  met - en met verkregen toestemming van het bestuur van de A.H.C.

 


Artikel 18.

Het staat alle leden vrij om suggesties, gebreken, op- of aanmerkingen, of anderszins, ter kennis te brengen aan de bestuursleden van de A.H.C. welke daarover in een bestuursvergadering, eventueel na overleg met het bestuur van de W.S.O.V., zullen beslissen.

 

Artikel 19.

a. Klachten van A.H.C.-leden, betreffende de autohobbyclub in alle facetten, dienen in eerste instantie te worden ingediend bij het secretariaat van de A.H.C.

b. Klachten waarop naar het oordeel van de klager niet, of onvoldoende is gereageerd door het bestuur van de A.H.C., kunnen worden voorgelegd aan het bestuur van de W.S.O.V.

     De uitspraak van de W.S.O.V. is na samenspraak met de A.H.C. dan bindend.

 

Artikel 20.

Het betreden van het terrein en/of gebouw van de vereniging en het gebruik van de aldaar aanwezige faciliteiten, geschiedt geheel op eigen verantwoordelijkheid. Noch de Staat der Nederlanden, noch de W.S.O.V., noch de A.H.C. nemen enige verantwoordelijkheid op zich terzake van, welke schade ook veroorzaakt, ten gevolge van of tijdens het verblijf op of in eerder genoemd terrein of gebouw.

 

Artikel 21.

Wijzigingen in het reglement, welke niet in strijd mogen zijn met de statuten en het huishoudelijk reglement van de W.S.O.V., kunnen worden aangebracht op voorstel van de leden van A.H.C. en na aanname door een algemene ledenvergadering van de A.H.C., en/of op last van het bestuur van de W.S.O.V.

 

Artikel 22.

De leden van de A.H.C. zijn tevens gehouden aan de statuten en het huishoudelijk reglement van de W.S.O.V.

 

Artikel 23.

De leden zijn verplicht, ongevraagd, hun naam en voertuig op te geven aan de dienstdoende toezichthouder, wanneer hun voertuig langer dan 1 dag in de autohobbyclub achterblijft.

Hiervoor dient een “Langdurige werkzaamheden overeenkomst” te worden ingevuld en ondertekend. Het niet nakomen van deze overeenkomst / het niet nakomen van de voorwaarden in deze overeenkomst, cq het achterwege laten van opgaven, houdt verwijdering van het voertuig in.

De dienstdoende toezichthouder meldt zijn bevindingen aan de secretaris.

                                                                                            

Artikel 24.

Slotbepaling.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, besluit het bestuur van de A.H.C. / indien de situatie dit vereist in overleg met het hoofdbestuur W.S.O.V.

-----------------------

 

  Naar boven                                                                                                Pagina afdrukken